بیماری کرونا ویروس 2019

بیماری کرونا ویروس 2019 یا کووید-19 یک آدنو ویروس شبیهSARS-CoV  و MERS-CoV می‌باشد و یک بیماری عفونی ویروسی است که باعث  بحران اخیر و شیوع