آزمون اول

  1. دستهایتان را مکرراً با آب و صابون به مدت چند ثانیه باید بشویید؟
  2. استفاده از ماسک در مکانهای عمومی برای همه افراد ضروری است؟
  3. آیا مصرف زیاد نمک باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود؟
  4. چند توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا را ذکر کنید؟
  5. افراد میانسال حداقل در هفته  چند دقیقه ورزش هوازی باید انجام دهند؟
  6. کدام نوع ورزشهای مبتلا شدن به بیماریهای عفونی را کاهش می دهد؟
  7. آیا نوشتن یکی از اقدامات خوب برای کنترل میزان استرس و اضطراب و کم کردن نگرانی هاست؟
  8. علائم افسردگی را نام ببرید؟

 

Click or drag a file to this area to upload.